06-vic

Národné a medzinárodné projekty

TourEast

TourEast- Školenie nezamestnaných žien v strednom veku za účelom zamestnania sa v turizme (TourEast) -realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania podprogramu Leonardo da Vinci-Pilotný projekt, ktorý je zameraný na potreby vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a rozsiahleho medzinárodného partnerstva inštitúcií zo Slovenska, Turecka, Holandska, Česka a Rakúska.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca partnerov z regiónov, kde je turistický ruch viac rozvinutý s partnermi z regiónov, kde tento odbor ešte len začína byť jedným z dôležitejších sektorov národného hospodárstva. Podelenie sa o skúsenosti medzi partnermi teda bude základom pre rozvoj vzdelávacích kurzov pre vybrané profesie v turizme, vo forme e-learningového vzdelávania (CD ROM) ako aj tlačenú brožúrku - sprievodcu k jednotlivým kurzom - určené pre špecifickú kategóriu – nezamestnané ženy v strednom veku. Aktivity projektu sú zamerané tak, aby motivovali a povzbudili nezamestnané ženy začať novú profesionálnu budúcnosť v turistickom sektore.

www.tour-east.net

BMW

Vytlačiť Email
BMW- „Buď mentorom na pracovisku“- projekt realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci partnerstvo- Transfer inovácií, ktorý podporuje rozvoj vedenia zručnosti, v pohľade na základe práce založenej na celoživotnom vzdelávaní poradcov a mentorov, predpokladajú silný vplyv na malé a stredné podniky, týkajúce sa produktivity a zlepšenie kvality organizácie a medzigeneračnej klímy, spokojnosti a motivácie a valorizácie cieľových skupín prijatím nových modelov vzdelávania na pracovisku a používanie zariadení informačných technológií.

www.bmw-eu.net

MTS HOSPITALITY

MTS Hospitality- „Systém manažérskeho vzdelávania pre posilnenie kapacít v gastronómií“- realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci partnerstvo- Transfer inovácií. Hlavným cieľom projektu je spracovať jednotné dokumenty pre proces a manažment personálu v malých gastronomických prevádzkach za účelom znížiť dopad a druhotný účinok globálnej ekonomickej krízy a zvýšiť osobný rast a kompetencie na celom trhu. V rámci projektu bude vytvorený nový a inovatívny produkt, použitím inovačného manažmentu v personálnej školiacej sfére v maloobchode a cieľom je prispôsobiť a využívať inovačný manažment a systém školenia pre podnikateľov v gastronómii.

I-NEW

I-NEW- „Nové pracovné príležitosti pre neaktívne ženy v odvetví cestovného ruchu“- realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci partnerstvo- Transfer inovácií, kde hlavným cieľom projektu je vyškoliť neaktívne ženy a podporiť ich zamestnateľnosť v sektore cestovného ruchu. Cieľom projektu je podporovať / motivovať / vyškoliť a poskytnúť kapacity, znalosti a zručnosti neaktívnym ženám z rôznych partnerských krajín, aby začali sľubnú budúcnosť v oblasti cestovného ruchu tým, že budú zamestnané v miestnom cestovnom ruchu a budú dobrými príkladmi v tejto problematike. Do medzinárodného projektového partnerstva sú zapojené 4 krajiny: Rakúsko, Turecko, Taliansko a Slovensko. V januári 2013 sa na Slovensku uskutočnilo prvé stretnutie projektových partnerov. Na stretnutí sa partneri vzájomne oboznámili so svojou činnosťou a odprezentovali svoje skúsenosti v oblasti vzdelávania a projektového manažmentu. O priebehu a výsledkoch projektu vás budeme priebežne informovať.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

www.inew-eu.net

AGORA Europe II

„AGORA Europe II-Spoločné integrované riadenie e-learningového systému pre rozvoj konkurenčných zručností v mestských maloobchodoch na európskej úrovni“- realizovaný medzinárodného projektu v rámci programu Celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo Da Vinci – Transfer inovácii. Hlavným cieľom projektu je tvorba integrovaného online vzdelávacieho systému pomocou nových informačných a komunikačných technológií pre rozvoj kompetencií potrebných na dosiahnutie profesionálneho, pokročilého a vynikajúceho riadenia v odvetví maloobchodu a vyškoliť absolventov, ktorí skončili odbornú školu, majiteľov obchodov v maloobchodnom sektore a pracovníkov, ktorí majú perfektné manažérske kompetencie v maloobchode, aby si týmto spôsobom zvýšili konkurenčnú silu v tomto odvetví a ľahšie sa integrovali na pracovný trh.

www.agora-eu.org

e-LIFE

e-Learningové virtuálne centrum pre telesne postihnutých ľudí– e-LIFE

Realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania podprogramu Leonardo Da Vinci – Transfer inovácií. Tento projekt si kladie za cieľ vytvoriť / podporiť dvojstupňový vzdelávací program pre počítačovo orientované osoby so zdravotným postihnutím v CADD, grafike, webdesigne, MS Office a vytvorenie e-platformy, ktorá bude slúžiť ľuďom, k práci na živnosť, osobám samostatne zárobkovo činným alebo podnikateľom v ich domácich kanceláriách ("virtuálny asistenti"). Toto dvojstupňové školenie bude zahŕňať:
1. Všeobecné školenie na tému "ako sa stať virtuálnou asistentkou", ktoré učí všeobecné princípy podnikania z domácej kancelárie a pri práci ako samostatne zárobkovo činné osoby (alebo "virtuálny asistenti") ,
2. Školenia pre konkrétnu službu z oblastí: CADD, grafický dizajn, web design, Office (Word, Excel spracovanie)
Nápadom , ktorý je za týmito budúcimi snahami je v podstate zlepšiť zručnosti a schopnosti v oblasti počítačov a u technicky orientovaných osôb so zdravotným postihnutím školiť jednotlivca v dosahovaní lepších a viac konkurencieschopných výstupov v oblastiach projektu, ktoré pokrývajú viac ako 30% technických zameraných službách.

www.elife-eu.net

VOCA extended

VOCA extended - Zlepšenie prístupu k odbornému školeniu a zvýšenie prístupnosti trhu práce pre postihnutých ľudí prostredníctvom školiaceho modelu VOCA 2 Europe –Mentorský model- realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania podprogramu Leonardo Da Vinci – Transfer inovácii a rozsiahleho medzinárodného partnerstva inštitúcií zo Slovenska, Turecka, Rumunska, Litvy a Španielska. Projekt VOCA extended je založený na princípe medzinárodného partnerstva, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie šance zamestnať sa pre telesne postihnutých ľudí, konkrétne vyškoliť osoby s telesným postihnutím tak, aby sa mohli stať mentormi a školiť ďalšie osoby s telesným postihnutím. Hlavnou myšlienkou projektu je príprava 11 školiacich e-learningových modulov pre budúcich e-mentorov. Moduly sú zamerané na prípravu e-mentora na všetky fázy výučbového procesu takže po jeho absolvovaní môžu skutočne pomáhať svojim účastníkom v ich ďalšej kariére.

www.vo-ca.net

EQLearn

Vzdelávaním k rovnosti a rozvoju identity- Vzdelávanie pre všetkých! – EQLEARN- realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania podprogramu Leonardo Da Vinci – Transfer inovácii. Hlavným problémom v mnohých európskych krajinách je fakt, že trh práce nie je rovnako dostupný pre všetky skupiny nezamestnaných. Znevýhodnení sú najmä absolventi škôl, osoby s nízkou kvalifikáciou, príslušníci etnických minorít, ženy a pod. Dôsledkom tejto zníženej dostupnosti je vylúčenie týchto osôb zo spoločnosti a chudoba. EQLEARN je založený na jednom z výsledkov predchádzajúceho projektu „COA- Prístupové kanály“, ktorý mal pomôcť nezamestnaným ženám adaptovať sa na pracovný trh. Hlavným cieľom projektu COA bolo pomôcť nezamestnaným alebo neaktívnym ženám uľahčiť vstup na pracovný trh. V rámci COA už v minulosti boli podľa Európskeho referenčného rámca vypracované 3 moduly. Cieľom EQLEARN je požitie výsledkov projektu COA, dopracovanie zvyšných 5 modulov referenčného rámca a následné vypracovanie celkového riešenia pre rozvoj schopností znevýhodnených skupín tak, aby sa mohli začleniť do spoločnosti a na trh práce. Projekt berie do úvahy znaky rôznych cieľových skupín, ale zároveň je aplikovateľný na ktorúkoľvek z nich.

www.eqlearn.eu

SL TOOL

SL TOOL - Európsky inteligentný nástroj na výučbu jazykov orientovaný na potreby účastníkov- realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania KA2 Multilaterálny projekt. Hlavným cieľom tohto projektu je vytvorenie e-learningovej platformy, prostredníctvom ktorej bude prebiehať výučba 6 medzinárodných jazykov tých krajín, ktoré sú zapojené do projektu: grécky, nemecky, taliansky, švédsky, česky a slovensky. Účastníkmi jazykovej výučby budú študenti stredných škôl, dospelí a odborníci. Výučba každej cieľovej skupiny bude odlišná pričom dôraz sa bude klásť na potreby účastníkov kurzu. Stredoškoláci sa budú učiť slovnú zásobu zameranú na štúdium (prehľady literatúry, dokumentárne filmy). Jazyková výučba dospelých bude orientovaná na každodennú komunikáciu (zoznamovanie sa s novými ľuďmi, počasie, chodenie do spoločnosti). Špecifickou skupinou sú aj odborníci- ľudia zamestnaní v rôznych odboroch. Ich výučbový program bude zameraný na telefonické rozhovory, cestovanie, písanie odborných listov a e-mailov a podobne. Do učebných osnov každej skupiny je zaradená i jedna spoločná téma- kultúra, kde sa študenti budú mať možnosť dozvedieť poznatky o živote krajín, ktorých jazyk sa učia.

www.sltool.eu

WISAR

WISAR- Ekonomicky orientované stratégie celoživotného vzdelávania v regióne- realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania KA1 ECET a rozsiahleho medzinárodného partnerstva inštitúcií zo Rakúska, Grécka, Poľska, Slovinska a Slovenska. Na vzdelávanie v tejto oblasti bol zameraný projekt WISAR, ktorý má za cieľ nájsť spoločný systém kvalifikačných požiadaviek, ktoré budú kladené na pracovníkov výrobného sektoru ako je strojárstvo a kovospracujúci priemysel. Tieto požiadavky by mali byť jednotné pre všetkých občanov Európskej únie, čím by sa odbúrali problémy pri voľnom pohybe pracovných síl v rámci európskeho trhu.

www.wisar.eu

EOF - EURÓPSKY RÁMEC OUTPLACEMENTU

EOF -EURÓPSKY RÁMEC OUTPLACEMENTU- realizovaný v rámci programu Celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo Da Vinci – Transfer inovácii. Koordinátorom projektu bola rakúska vzdelávacia inštitúcia Schulungzentrum Fohnsdorf a členmi projektového tímu boli vzdelávacie inštitúcie z Grécka, Portugalska, Dánska, Slovinska, Poľska a Slovenska. Cieľom projektu bolo vytvoriť spoločnú koncepciu pomoci nezamestnaným pri hľadaní práce a podporiť ich neustály kontakt s trhom práce. V rámci projektu bolo uskutočnené školenie mentorov/tútorov zameraných na prácu s nezamestnanými. Výsledkami projektu boli aj dva dokumenty pre tútorov a mentorov- Katalóg praktických rád a Metodická príručka pre mentorov/tútorov.

www.eu-eof.net

HERI TOUR

1.„Rozvoj kultúrno-historických ciest vo vidieckych oblastiach Nitrianskeho regiónu“ (HERITOUR)- realizovaný v rámci programu Interreg III B CADSES a rozsiahleho medzinárodného partnerstva inštitúcií zo Slovenska, Maďarska, Grécka a Talianska v prihraničných oblastiach formou vytvárania regionálnych a medzinárodných kultúrnych turistických ciest. Bližšie informácie o projekte a realizovaných aktivitách nájdete na 

Tematicky je projekt zameraný na ochranu a propagáciu miestneho kultúrneho dedičstva v prihraničných oblastiach formou vytvárania regionálnych a medzinárodných kultúrnych turistických ciest. Hlavným cieľom projektu je sprístupniť a rozvíjať miestne kultúrne hodnoty ako turistické atrakcie poskytujúce dobrý základ pre rozvoj vidieckej turistiky prepojenej s mestom.

www.heritour.sk

„Školenie nezamestnaných žien v strednom veku za účelom zamestnania sa v turizme (TourEast)“ -realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania podprogramu Leonardo da Vinci-Pilotný projekt, ktorý je zameraný na potreby vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a rozsiahleho medzinárodného partnerstva inštitúcií zo Slovenska, Turecka, Holandska, Česka a Rakúska.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca partnerov z regiónov, kde je turistický ruch viac rozvinutý s partnermi z regiónov, kde tento odbor ešte len začína byť jedným z dôležitejších sektorov národného hospodárstva. Podelenie sa o skúsenosti medzi partnermi teda bude základom pre rozvoj vzdelávacích kurzov pre vybrané profesie v turizme, vo forme e-learningového vzdelávania (CD ROM) ako aj tlačenú brožúrku - sprievodcu k jednotlivým kurzom - určené pre špecifickú kategóriu – nezamestnané ženy v strednom veku. Aktivity projektu sú zamerané tak, aby motivovali a povzbudili nezamestnané ženy začať novú profesionálnu budúcnosť v turistickom sektore.

www.tour-east.net

VIC, a.s. Mojmírovce sa zúčastnil a bol zapojený do viacerých medzinárodných projektov v rámci fondov Socrates, Intereg, Leonardo. Ako partneri sme boli približne desiatim krajinám. Z veľkých vzdelávacích zariadení sme sa udržali na trhu najdlhšie.

Účasť v medzinárodných projektoch:

 • bilaterálny projekt podporovaný British Council, Know - How Fund: Terénny sociálny pracovník v roku 2002
 • v rámci programu Phare Socrates, Grundvig - vzdelávanie dospelých, medzinárodný projekt zameraný na sociálnu oblasť v roku 2003
 • rozšírenie možností celoživotného vzdelávanie v oblasti SP v Nitrianskom kraji - doba realizácie 2005 - 2007. Jeden modul predstavoval e-learningové vzdelávanie sociálnych pracovníkov
 • VIC bol partnerom v projekte "Inštitucionálny rozvoj na riešenie chudoby a sociálneh výlúčenia na Slovensku". Projekt bol financovaný Veľkou Britániou
 • partnerstvo s mestom Nitra pri realizácii projektu hradeného z prostriedkou EÚ - "Zvýšenie zamestnateľnosti žien vo výkone trestu v meste Nitra". Realizácia rekvalifikačného kurzu dámska krajčírka, motivačný kurz
 • partnerstvo v projekte - Centrá zamestnanosti - vzdelávanie a poradenestvo prostredníctvom moderných technológií
 • VIC, a.s. : Centrum relaxačných služieb - vybudovanie 25m bazéna, sauna, masážovňa, posilňovňa a jakuzzi
 • VIC, a.s.: Cielené vzdelávanie nezamestnaných absolventov a ich praktická príprava pre pozíciu predavač/predavačka v obchodných reťazcoch
 • VIC, a.s.: Let´s know each other: Socrates - Grundtvig
 • Partner v projekte s UKF pri poskytovaní priestorov
 • Názov projektu: Zvýšenie kvalifikačného potencionálu výchovných poradcov stredných škôl s akcentom na rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach
 • Ministerstvo kultúry SR: "Európske kultúrno-historické tradície - inšpirácia pri hľadaní spoločných historických koreňov"
 • TourEast: Školenie nezamestnaných žien v strednom veku za účelom zamestnania sa v turizme. Program Leonardo da Vinci
 • OLAF - Hercule II. Grant Programme - Program zameraný na boj proti korupcii

V rámci štrukturálnych fondov realizuje niekoľko úspešných projektov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, ktoré sú založené prevažne na vzdelávaní nezamestnaných, pracovníkov v rôznych oblastiach.

Realizovali sme projekty financované Európskym sociálnym fondov.

Niekoľko rokov sme intenzívne spolupracovali formou celoživotného vzdelávania:

 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Slovenská poľnohospodárstva univerzita v Nitre
 • Ekonomická univerzita Bratislava
 • Univerzita Komenského Bratislava
 • Akadémia vied v Bratislave
 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

České univerzity:

 • Vysoké učení technické Brno
 • Univerzita Palackého Olomouc
 • Univerzita v Uherskom Hradišti
 • Vzdelávacie inštitúcie v Izraeli

Získali sme členstvo v AIVD a dosiahli sme ocenenie Českej asociácie vzdelávania dospelých.

 

KONTAKT:

Mgr. Katarína Šarfická, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., +421 907 726 064

Mgr. Eva Kozárová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., +421 907 673 575

logo-kastiel

logo-nadacia

Táto webstránka používa súbory cookie nevyhnutné pre jej technické fungovanie a tiež pre analytické účely. Používaním tejto webstránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia vami používaného internetového prehliadača.
Viac info Ok